Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Aутентично тумачењe одредаба члана 37. ст. 1-3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду („Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС и 113/17) 7. децембар 2018. 95/18 Аутентично тумачење PDF , DOC
Aутентично тумачењe одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/16) 7. децембар 2018. 95/18 Аутентично тумачење PDF , DOC
Aутентично тумачењe одредбе члана 40. став 5. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11 и 12/20) 27. фебруар 2020. 16/20 Аутентично тумачење PDF , DOC
Aутентично тумачењe члана 48. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019) 4. фебруар 2020. 9/20 Аутентично тумачење PDF , DOC
Oдлукa o избору председника Комисије за заштиту конкуренције 14. новембар 2019. 81/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Oдлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на акта Заштитника грађана 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Измене појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину 6. децембар 2019. 86/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика јавног тужиоца 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика јавног тужиоца 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика јавног тужиоца 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика Заштитника грађана 13. децембар 2019. 88/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору председника судова 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору председника судова 21. мај 2019. 35/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 21. мај 2019. 35/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 30. октобар 2019. 77/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о именовању чланова Надзорног одбора 23. децембар 2019. 91/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника Вишег суда у Београду 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника Врховног касационог суда 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника суда у Основном суду у Пироту 29. мај 2019. 37/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника суда у Прекршајном суду у Крушевцу 29. мај 2019. 37/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији 29. мај 2019. 37/19 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 7. децембар 2018. 95/18 Одлука PDF , DOC
Oдлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину 30. октобар 2019. 77/19 Одлука PDF , DOC
Oдлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 10. мај 2020. 68/20 Одлука PDF , DOC
Oдлука о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног стања 29. април 2020. 62/20 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) 27. децембар 2016. 106-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ("Службени гласник РС - Међународни уговори" број 11/17) 19. септембар 2019. 67/19 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење) 14. децембар 2017. 113/17 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 106/15) 27. децембар 2016. 106-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 6. Закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС”, број 15/16) 14. октобар 2016. 85-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 82. став 1. тачка 2) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС и 96/15) 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Закључaк поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину 2. октобар 2019. 70/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину 15. јул 2019. 51/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционим планом за њено спровођење 15. јул 2019. 51/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину 21. јун 2019. 45/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину 21. јун 2019. 45/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2018. годину 21. јун 2019. 45/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину 15. јул 2019. 51/19 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2018. годину 15. јул 2019. 51/19 Закључак PDF , DOC
Листа кандидата за судије Уставног суда које именује председник Републике 16. децембар 2016. Листа PDF , DOC
Одлукa o избору члана Комисије за хартије од вредности 14. новембар 2019. 81/19 Одлука PDF , DOC
Одлукa o избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 14. новембар 2019. 81/19 Одлука PDF , DOC
Одлукa o избору чланова Савета Комисије за заштиту конкуренције 14. новембар 2019. 81/19 Одлука PDF , DOC
Одлукa о избору Владе 11. август 2016. 68-16 Одлука PDF , DOC
Одлукa о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 4. март 2020. 20/20 Одлука PDF , DOC
Одлукa о измени одлуке о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом 2. октобар 2019. 70/19 Одлука PDF , DOC
Одлука o избору председника суда 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука o избору председника судова 23. октобар 2019. 75/19 Одлука PDF , DOC
Одлука o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 23. мај 2017. 51-17 Одлука PDF , DOC
Одлука o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности 25. април 2019. 30/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину 29. септембар 2018. 73/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана 25. април 2019. 30/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2020. годину 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2020. годину 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2020. годину 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору вицегувернера Народне банке Србије 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 29. јун 2017. 64-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Заштитника грађана 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору министра финансија 29. мај 2018. 40/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију Тужиоца за ратне злочине 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 26. јул 2019. 54/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности 23. новембар 2016. 94-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Комисије за контролу државне помоћи 23. децембар 2019. 91/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Комисије за хартије од вредности 3. април 2019. 25/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Савета Државне ревизорске институције 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 23. октобар 2019. 75/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија Уставног суда 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 8. јун 2018. 44/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланoва Савета Регулаторног тела за електронске медије 14. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Комисије за хартије од вредности 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Комисије за заштиту конкуренције 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. јун 2016. 58-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом 25. мај 2018. 39/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног савета за културу 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Комисије за контролу државне помоћи 23. децембар 2019. 91/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 27. децембар 2019. 94/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 14. октобар 2016. 85-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Фискалног савета 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. новембар 2017. 104-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 5. април 2018. 26/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. октобар 2018. 81/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 14. март 2019. 17/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 3. април 2019. 25/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 10. јул 2019. 50/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије. 28. јун 2018. 50/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени и допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. октобар 2016. 86-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 21. октобар 2016. 86-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара 14. март 2019. 17/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године 29. мај 2017. 53-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре 3. фебруар 2020. 9/20 Одлука PDF
Одлука о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре 3. фебруар 2020. 9/20 Одлука PDF
Одлука о организацији и раду службе Народне скупштине 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 26. јул 2019. 54/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву 23. октобар 2019. 75/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције Заштитника грађана 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Вишег суда у Крагујевцу 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Комисије за хартије од вредности 14. фебруар 2019. 10/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Крушевцу 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Сомбору 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног апелационог суда 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Лозници 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног апелационог суда 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Београду 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији 13. фебруар 2020. 13/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Комисије за хартије од вредности 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја о Косову и Метохији 28. мај 2019. 37/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о проглашењу ванредног стања 23. април 2020. Одлука PDF
Одлука о разрешењу генералног секретара Народне скупштине 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о укидању ванредног стања 6. мај 2020. 65/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 27. децембар 2019. 94/19 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2016. години 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2018. години 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2016. години 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2018. години 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлукао изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 23. мај 2017. 51-17 Одлука PDF , DOC
Одлуку о избору вицегувернера Народне банке Србије 25. септембар 2018. 71/18 Одлука PDF , DOC
Стратегија националне безбедности Републике Србије 27. децембар 2019. 94/19 Стратегија PDF , DOC
Стратегија одбране Републике Србије 27. децембар 2019. 94/19 Стратегија PDF , DOC
Уредба о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, уз супотпис председника Републике 23. април 2020. Уредба PDF
Уредбе које су, уз супотпис председника Републике, донете за време ванредног стања 22. април 2020. Уредба PDF
Уредбе које су, уз супотпис председника Републике, донете за време ванредног стања 25. април 2020. Уредба PDF